Det är mycket att hålla reda på. Det finns frågetecken som behöver rätas ut. Därför kan du hitta många svar här nedan. Vi har försökt att kategorisera dem. Det borde göra att du har lättare att hitta dem. Skulle det vara så att du inte hittar det svar du söker så får du ta en kontakt med oss istället.

AXSOR - Hantering

För att logga in i AXSOR måste den webbsida som används besökas. På sidan anges användarnamn och App-lösenord för att logga in.

AXSOR - Information

I AXSOR berör en egen del av gränssnittet händelser som inträffat, borde inträffa eller skulle ha inträffat. Fokus ligger på att snabbt ge uppmärksamhet till avvikelser utifrån de regler som satts upp. Givetvis är det möjligt att med ett knapptryck ta fram samtliga händelser som inträffat inom en tidsperiod. De rapporter som går att ta fram med en knapptryckning är:

 • Larm
 • Uttag
 • Bokningar som ej genomförts/ej återlämnats
 • Återplaceringar/-lämningar som är sena
 • Individer som kommer förlora behörighet
 • Anläggningar som inte är/varit alive

Vid sidan av de rapporter som presenteras direkt är det även möjligt att begränsa innehåller genom filter på Datum, Tid, Individer, Företag, Anläggning och Typ m.m.

Systemet är egentligen helt flexibelt när det gäller menyer och administrationsmöjligheter. För att göra det enklare att hantera finns dock ett antal fördefinierade systemprofiler med i huvudsak följande rättigheter:

 • Systemadministratör
  Fullständiga rättigheter att administrera.
 • Systemoperatör
  Rättigheter att registrera individer och nyckelknippor samt att koppla dessa till existerande behörigheter (Profiler).
 • Systemobservatör
  Rättigheter att se data i systemet, men inte rättighet att administrera.
 • Bokningsadministratör
  Rättighet att boka nyckelknippor för individer.
 • Kvittensadministratör
  Rättighet att lämna ut nyckelknippor via kvittenser.

Utöver detta är det även möjligt att begränsa rättigheten till administration av specifik information i systemet genom att ange organisationsbehörigheter.

EAGLE - Hantering

Inloggning sker genom att individen identifierar sig unikt genom användarnamn alternativt RFID-tag/kort och därefter eventuellt anger PIN-kod. Det är fritt att ha flertalet olika identifierare för varje individ så länge de är unika.

I en EAGLE-anläggning kan en individ ges behörighet till Dörr och/eller Nyckelknippa/or. Ges en individ behörighet till en nyckelknippa innanför en dörr är det möjligt att automatiskt ge behörighet till dörren. Behörigheter är möjliga att ge till enskilda eller grupper av nyckelknippor för en skilda eller grupper av individer. Antal kombinationer är i det närmaste obegränsat. Allt hanteras i AXSOR.

Behörigheter är även möjliga att sätta med begränsning på datum, veckodagar och tider.

Det är även möjligt att ge behörighet direkt genom bokning av knippor för en eller flera individer.

Varje position kan visa färgerna grön, gul och röd. Dessutom kan de vara fast sken eller blinkande.

Grönt konstant sken: Positioner med nyckelknippor användaren har behörighet att ta ut.
Grönt blinkande sken: Positioner som användaren tagit nyckelknippa ifrån.
Gult konstant sken: Positioner där en reservation trätt i kraft för en nyckelknippa.
Gult blinkande sken: Positioner där en nyckelknippa är reserverad om X timmar.
Rött konstant sken: Positioner med en felplacerad nyckelknippa.
Rött blinkande sken: Korrekt position för en felplacerad nyckelknippa.

EAGLE - Information

Det finns tre olika typer av positioner i EAGLE. De alternativ som finns är olåst, låst och dolt. Det är varje enskild nyckellist (OU) som är möjlig att bestämma utformningen av och därmed är det möjligt att kombinera de olika typerna i en anläggning.

En olåst position är alltid möjlig att ta ut, men har individen ingen behörighet så ges först en varning följt av ett larm. Detta är ett bra alternativ ifall det skall vara möjligt att kunna ta ut nyckelknipporna ifall det blir ett krisläge – oavsett om det görs behörigt eller inte.

En låst position är endast möjlig att ta ut ifall individen har behörighet. I annat fall sitter nyckelknippan fast. Att tänka på är att det ändå är möjligt att klippa av nyckelringen och därmed komma åt nycklarna. Detta alternativ skall i första hand användas i det fall det önskas kontroll över att ingen av misstag tar ut en knippa obehörigt.

En dold position gör det inte möjligt att se nycklarna som finns på nyckelknippan. Därmed är det inte möjligt att kopiera eller att se vad det är för nycklar på en position utan att knippan tas ut. I kombination med låst försvinner även möjligheten att genom att klippa av nyckelringen komma åt nycklarna då de istället faller ner i den kopp som döljer nyckelknippan.

Det stora möjligheter till utbyggnad av EAGLE-anläggningar. Minsta möjliga antal positioner i en anläggning är 12. Det är därmed möjligt att bygga ut anläggningar i intervaller av 12 positioner. Samtliga vägghängda anläggningar är även möjliga att bygga ut med upp till 6 skåpsenheter. EAGLE Floor är inte möjligt att bygga ut med flera skåpsenheter (däremot går det att ha 1-4 skärmar) medan EAGLE Open är möjligt att bygga ut till 16 enheter:

Typ Min (pos) Max (pos) Max enh.
EAGLE Open 12 48 16
EAGLE Light 12 96 6
EAGLE Compact 12 48 6
EAGLE Wall 12 96 6
EAGLE Safe 12 96 6
EAGLE Floor 12 768 1

Det är även möjligt att kombinera EAGLE Compact och EAGLE Wall i samma anläggning.

Det är alltid möjligt att öppna anläggningen med nödöppningsnyckel.

Fungerar den interna kommunikationen i anläggningen kan ändå alla händelser registreras. I annat fall gör de naturligtvis inte det.

All data lagras så att de är möjliga att flytta över ifall elektroniken skulle fallera. Det innebär att data som en gång lagrats lokalt inte försvinner.

Lagringen är i det närmaste oändlig, även om det i teorin givetvis finns begränsningar. Tester har gjorts med tiotusentals användare och miljoner händelser. Således är det inte en fråga att behöva oroa sig för.

I anläggningen går det att få larmindikation för:

 • öppen dörr
 • inaktivitet
 • inbrott
 • obehörigt uttag
 • användning av nödöppningsnyckel
 • överskridet samtidigt antal uttagna objekt

Dessa larm går även att skicka ut på fem separata larmslingor till ett externt larmsystem eller annan utrustning direkt från anläggningen. Alla larm kan föregås av varningssignaler och samtliga går att ställa in tidsangivelser för med hjälp av parametrar. Det går dock inte att få larmindikationer för “icke-händelser” i en anläggning så som icke-uttag eller icke-återlämning – dessa avvikelser kan dock indikeras i AXSOR tillsammans med mycket annat.

I AXSOR går det att välja vilka händelser från EAGLE som skall generera indikationer av något slag. Dessa kan visas i systemet, men även sändas ut via sms eller e-post. Det gäller inte bara larm, utan samtliga händelser. AXSOR ger vid sidan av händelser i EAGLE även möjlighet till larmindikationer för bland annat:

 • nätverksavbrott
 • icke uttagna knippor
 • icke återlämnade knippor

Givetvis går det att indikera mycket. Har du någon ytterligare specifik fråga så är du välkommen att höra av dig.

Varje position kontrolleras kontinuerligt. Åtminstone tre gånger per sekund i normalfallet. Således är det inte bara vid insättning eller uttag som kontroller görs. Det innebär att ett uttag som skulle göras när en dörr är stängd ändå kommer att registreras. Hur nu det skulle gå till?

Samtliga hittills testade RFID teknologier inom 125 kHz och 13,56 MHz fungerar i EAGLE.

Detta innebär att EM41xx, Mifare, iClass, Legic, HiTag med flera går att använda. Inbyggt i anläggningen finns såväl 125 kHz som 13,56 MHz läsare, men för vissa teknologier krävs extern tillkopplad läsare för att göra det möjligt att tolka innehållet i kort/taggar.

Överförs RFID-data från annat system är det viktigt att säkerställa läsbarheten. För detta ändamål är det möjligt att ställa in tolkningstyp i EAGLE. För att vara på den säkra sidan bör ett testkort kontrolleras.

Den enda kända teknik som inte är möjlig att använda är CoTag.

Hårdvaruförutsättningar

För en EAGLE-anläggning krävs inkoppling till elnät via ordinär stickkontaktsuttag (230V) samt nätverkskontakt till server via port 80 via ordinärt nätverksuttag (RJ45). När det gäller uppmontering av anläggning krävs givetvis tillräckligt stabil vägg alternativt bärighet i golv, samt tillräckligt med utrymme för montering samt öppning av dörrar på såväl Skåp som Funktionspanel.

Var uppmärksam på att EAGLE består av såväl ett eller flera sammankopplade skåp (ej Floor) som Funktionspanel till höger om skåp/en.

Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm)
Funktionspanel* 350 350 100
EAGLE Open 440 730 120
EAGLE Light 625 625 150
EAGLE Compact 625 325 150
EAGLE Wall 625 625 150
EAGLE Safe 680 750 220
EAGLE Floor 830 1 910 500

*Observera att det krävs ytterligare 50 mm för öppning av Funktionspanel, samt att det för EAGLE Floor krävs ytterligare 100 mm för monteringsarm.

För samtliga vägghängda anläggningstyper krävs ytterligare ca 5 mm vid utbyggnad av ytterligare skåp med undantag för EAGLE Open där en vertikal utbyggnad endast bygger 605 mm totalt.

IT - Förutsättningar

På servern eller servrarna som används installeras webbtjänster, databaser och en windowstjänst.

 • Webbtjänster
  AXSOR
  AXSOR_API
  CommunicatorV3

 

 • Databaser
  AXSORV3_DB med aktuell data för administration
  AXSORV3_LOG med historisk administrativ data
  AXSORV3_History med händelsehistorik från EAGLE
  AXSORV3_Archives med historisk händelsehistorik från EAGLE

 

 • Windowstjänst
  Curl läggs in bland webbtjänster som körs av schemaläggaren var 5:e minut.

 

Data nedan visas för en dedikerad server. Det är dock fullt möjligt att dela applikation och databas servrarna på olika maskiner. Det är även fullt möjligt att använda virtuella maskiner.

Område Specifikation
Enkärnig Processor min 2.0 Ghz
Flerkärnig Processor min 1.6 GHz
Internminne min 2.0 GB
Operativsystem MS Windows 2008-ny
Webbserver IIS 6.1-ny
Databasserver MS SQL 2008-ny
Övrigt ASP.Net 4.6 (CGI/ISAPI-limitation)
Övrigt .NET Core 2 Windows Server Hosting bundle
Lagring applikation min 150 MB
Lagring databas min 500 MB
Portöppningar 80 (in) 22 (ut till EAGLE)
Annat IP bundet till Website

Back-up plan behöver sättas upp i MS SQL Server. Databasen är cirka 250 MB vid start, men växer kontinuerligt i takt med att systemet används. Som en riktlinje växer databasen med 100 MB per anläggning per år.

För AXSOR-servern krävs givetvis UPS likt för alla servrar.

När det gäller äldre EAGLE finns ett inbyggt back-up batteri. Nyare EAGLE drivs med hjälp av UPS med inbyggt batteri. Detta håller anläggningen igång i åtminstone 12 timmar vid normalt användande.

Kommunikation mellan AXSOR och EAGLE är inte möjlig. AXSOR ger besked om att nätverkstrafiken ligger nere.

Registreringar och ändringar som görs i AXSOR lagras för överföring när nätverkstrafiken upptas igen. Händelser i EAGLE lagras lokalt i anläggningen och sänds in till AXSOR när kommunikationen återupptas.

Du behöver inte installera någonting utöver en webbläsare. Allt hanteras via webbläsaren.

Det innebär att det aldrig krävs några separata uppdateringar på PC för att köra systemet.

Används signeringsplatta krävs installation av drivrutiner för den enheten, men för alla övriga läsare som används till AXSOR krävs inga installationer.

De två senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna är möjliga att använda för AXSOR:

 • Opera
 • Safari
 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Edge
IT - Utveckling

Utvecklingen av AXSOR kan sammanfattas enligt följande:

 • Responsiv design utvecklad i HTML5/CSS3 med ramverket Bootstrap 4
 • Funktionalitet utvecklad med MVW ramverket Angular 2
 • Asynkron HTTP-kommunikation med hjälp av rx/JS observables mot API
 • Kod skriven i TypeScript, som sedan transpileras tillbaka till JavaScript (ES5) i väntan på att webbläsare skall förstå ES6.
 • Ett fåtal jQuery (v3) plugins används sida-vid-sida med Angular

Vidare är Back-end utvecklad med:

 • NET MVC3 (Windows)
 • En kombination av VB.NET och C#
 • MSSQL med LINQ to SQL
 • JSON api
 • Autentisering via cookies

Vidare pågår utveckling av Back-end:

 • NET core 1.0 (Windows/Linux/Mac)
 • C#
 • Data access via Entity Framework v7
 • RESTful JSON/XML api
 • Autentisering via JWT (JSON web tokens)

EAGLE är utvecklat i följande språk:

 • C, C++, C#, Assembler, Lua och SQL

EAGLE är utvecklat i miljön:

 • Rowley CrossStudio 2.3, QtCreator, UltraEdit och Visual Studio

Operativsystem är Linux 2.6-4.4 och använder X-Windows med LXDE.

Framework: Qt, SQLite, Curl, Lua mm.

Det finns stora möjligheter till integration. Idag finns det integrationer för:

 • Active Directory
 • Enhetsregister
 • Användarregister
 • Nyckelknippor
 • Behörighetshantering
 • Arbetsorder
 • Bokningar

Givetvis är det möjligt att integrera med flera system.